BELANGRIKE OOMBLIKKE IN DIE GESKIEDENIS VAN V.G.K.S.A. RETREAT

Written by Jason du Plessis on . Posted in History

 1. Die V.G.K.S.A het eers as twee aparte kerke bestaan. Die N.G.Sendingkerk en die N.G.K. in Afrika was die twee kerke
 1. Die Kerke is deel van die N.G.Kerk familie wat die N.G.Kerk, N.G. Sendingkerk, NGK in Afrika en die Reformed Church insluit.
 1. By die N.G.K in Wynberg was daar etlike “kleurlingmannen en vrouwen” lidmate wat saam met die blanke lidmate bediening ontvang het onder leiding van Phillip Faure. Mnr de Kock het langs die hoofweg Tokai ‘n skool opgerig waar bruinmense onderrig was in 1946. Op 1Desember 1851 word Eerwaarde, heer Dirk Jan Hendrik Ruytenbeek aangestel as hulpprediker om onder die bruinmense te werk. Die stigting van die “ wijnberg Zending Genoodschap” in 1853 het bygedra tot die latere aparte bearbeiding van gekleurdes.Die algemene Sinode van die N.G.Kerk van 1857 besluit dan ook om kerklike goedkeuring te gee vir die beginsel van rasgeskeide kerke. Eers teen 1880 is die Nederduits Geregformeerde Sendingkerk aamptelik gestig.
 1. Op ‘n Ringsvergadering van N.G.Sendingkerk Wynberg in Oktober 1905 het die Wynberg se Kerkraad ‘n versoek ingedien , gesteun deur 79 persone van Retreat, dat retreat moet afstig. Op 7 November 1905 het N.G.Sendingkerk Retreat in die skoolgebou begin.Eerwaarde PWJ van Zyl hulpleraar van Wynberg het vir eerwaarde J.P.de Villiers van Woodstock as konselent, versoek om van 1 Junie1906 Retreat afsonderlik te bedien. Die gemeente het afgestig met 180 lidmate. Hulle moes langafstande oor sandbulte en deur water aflê om bidure en eredienste by te woon.Die gemeente het onmiddelik begin woel en werfskaf en 1922 is die pastorie gebou en 1925 is die nuwe kerkgebou ingewy.
 1. Die gemeente het sedert 1905 tot nou toe 16 leraars gehad. Daar was in elke leraar se tydperk hoogtepunte:
 • In eerwaarde J.P.De Villiers (1906-1910) was die grond in Hoofweg Tokai gekoop vir 225 pond.
 • Eerwaarde G.S.J.Stander (1910-1914)
 • Eerwaarde Kachelhoffer( 1915-1916) Het veral vir hom toegespits op die bearbeiding van die drankverslaafdes.Hierdie lidmate het dan ook ‘n “True Temple” gestig om ander op die regte pad te bring.
 • Eerwaarde J.de Villiers( 1917-1920) Alle skulde van die gemeente is gedelg. Hy begin met boufonds vir die aanbou van ‘‘ pastorie.
 • Eerwaarde J.H.Louw (1921-1931). In die tydperk word die Kerkgebou en die pastorie gebou.Eerwaarde P.H.Mans(1931-1933) Die Cjv is in sy termyn gestig. In 1925/1926 is Blouvleiskool wat naby Princess vlei gelee was verskuif na 6de Laan Retreat waar dit vandag is. Die skool was ‘n twee slaapkamer woonhuis. Daar was stadig aanbouings gedoen , want teen 1956 was daar altesame 8 klaskamers toegevoeg.
 • Eerwaarde A.D.Andries( 1934-1952) Kerkgebou is vergroot, Nuwe pastorie is gebou, nuwe orrel is geinstalleer, nuwe preekstoel en gallery is aangebring, 12 klaskamers is toegevoeg by die skool te hoofweg Tokai asook 12 klaskamers by Blouvlei skool.
 • Eerwaarde C.J.Barnard (1953-1956) Op 25 September 1955 in tyd van ds,Barnard is nuwe vergrote Konsistorie ingewy.In die tydperk is die gemeente geseen met baie bekeerrlinge tydens Pinksterdienste. Die bekeerlinge het op Dinsdag aande bymekaar gekom virBybelstudie. Sommige Kerkraadslede was baie ontsteld oor die byeenkomste, want “wederdopers sing koortjies.
 • Eerwaarde S.H.R.Buckle(1957-19590 Die gemeente was diep in die skuld. Met die hulp van God en die toewyding van die gemeente kon die gemeente die skuld vereffen en voordelige belans toon. Hy was ‘n Bybelstudie en gebedsman.
 • W.J.van der Vyver( 1960-1966)Hy bring twee veranderinge aandie ou bydrae stelsel verander hy na offergawe – stelsel en die oorskakeling na Nagmaalkelkies. Die gemeente basaar is verander na “gemeente dag”. Veral in die tyd van ds. Van der Vyver se tyd het die gemeente geweldige groei getoon. Lidmate moes verskuif uit Tokai na Retreat/Steenberg. Tokai het leeg geloop en Retreat /Steenberg het gegroei. Daar was ook ‘n geweldige groot toeloop van plattelanders na die Kaap in die tyd. Die gemeente het baie buitewyke gehad en twee dienste was op Sondae gehou. Ds. Van der Vyver het teologiese studente ingespan om uit te help op sekere punte.
 • A.G.Grant (1966-1973) baie moeilike tydperk in ons kerk se geskiedenis. Hy moes die gemeente lei van Tokai na Steenberg en toe na 6de Laan, Retreat. Die Kinderbond, Brigade en Sondagskool het in sy termyn ‘n bloei tyd belewe. Op 29-30 November 1969 moes die gemeente verskuif vanaf hoofweg tokai vanwee die groepsgebiede wet. Ds. Grant moes die gemeente oor die tydperk van hartseer en verlies lei. Die egpaar kon ook nie in die pastorie in hoofweg Tokai woon nie. En moes losseer in Retreat. Deur gebed en harde werk het die Here die gemeente so geseen dat oor die op 18 Desember 1971 was die pastorie in Ravelweg, Steenberg ingewy en oor die naweek van 23 tot 24 Februarie 1973 is nuwe kerk in 6de laan Retreat ingewy. By die geleentheid het ds. Grant gesê:”die Here sy kinders wat bid en glo, help om die toetse wat Hy toelaat, met sukses laat slaag”.
 • A.M.G.Stander (1972-1975) Hy was aanvanklik die mede-leraar van ds.Grant. In sy tydperk besluit die Kerkraad op die afstigting van VGK Steenberg(1975) en Lavenderhill (1978)
 • N.F.Jacobs (1978-1981). Hy was ‘n seun van die gemeente.Hy het met sy vurige preekstyl mense geestelik aangespoor en veral die verantwoordelikheid teenoor die medemens beklemtoon . In sy termyn is die pastorie gebou en is Ravelweg se pastorie as bruidskat aan VGK Steenberg gegee.
 • C.Esterhuizen(1983-1987) Hy le klem op die belangrikheid van die gesin.
 • A.Rust (1987-2006) Hy was die lankste in die gemeente van almal sy voorgangers. Hy was ‘n mens mens en het maklik in die harte van mense gekruip. Sy passie en besonderse liefde vir senior burgers is ongekend en het gelei tot die Senior Burger Alpha Klub.In sy tydperk is daar aanbouings gedoen soos die kleinsaal en administratiewe kantore.Die Christelike Afhanklikheidsbeweging is ook hier in sy tydperk begin. Hy het die gemeentestruktuur kom implimenteer. Sy bybelstudies op Woensdag aande was baie voortreflik. Onder sy leiding was die gemeente se eeufees ‘n reuse sukses.
 • G.J.A.Schreiner (2007 tot hede)Hy was ‘n ouderling van die gemeente wat op ‘n baie laat stadium van sy lewe sy teologiese studies voltooi het.Vele Kerkraads- en Katkisante kampe het in sy termyn plaasgevind. Die Brigade wat nie meer bestaan het nie is weer laat herlewe. Die CYM wat platgeslaan was is weer herbou. Die Kerkkoor wat deur ‘n krisis gegaan het is nou groter as te vore. ‘n Jeugkoor onder leiding van Graham Clarke is gestig. Talle evangelisasie uitreikings is gedoen na Bergsig, Hanover Park, Kalbaskraal en Villiersdorp deur die Getuienis-Aksie. Die Vroudiens het uitgereik na Steinthal Kinderhuis en daar is gehelp met verfwerk.Die Kerkkoor het vanjaar (2012) hulle 90ste bestaansjaar gevier. In 2010 het die Kerkraad met die verenigings toerusting ontvang oor die Drie Kernbedieninge. Vanjaar (2012) gaan dit die eerste keer wees in die Kerk se geskiedenis dat verteenwoordigers van die Verenigings saam met die Kerkraad deelname sal hê in ‘n vyf jaar plan vir die gemeente.

 

Br. Victor Dreyer: Kassier uittrede na 30 jaar van onbaatsugtige diens!

Written by Jason du Plessis on . Posted in Church Council, History, News

Slide1

Op Sondag 6 April 2014, het die gemeente op ‘n eerbare wyse afskeid geneem van Br. Vicky Dreyer na 30 jaar van onbaatsugtige diens as kassier. Br. Dreyer is in 1983 genader deur wyle Ds. C Esterhuysen en Br. J Jeftha asook Br. C Jampies om die amp as kassier van die gemeente oorteneem en min te wete dat hy eers 30 jaar daarna uitdiens sou tree.

Die gemeente bedank Br Vicky en sy gesin vir hul opoffering en getroue diens aan die gemeente. Die gemeente wens hom ‘n lang, verdiende rustyd toe!