U.R.C. Retreat Mission

Written by Jason du Plessis on . Posted in Mission and Vision

MISSION STATEMENT

To, in obedience to the Word of God

activate all members to serve as living members

of the church of Jesus Christ.  (Eph. 4:15-16)

 

WE COMMIT OURSELVES AS

MEMBERS

To put our God-given gifts at the disposal of God,

our congregation and the community.

FAMILIES

To actively participate in activities within our wards, and

in so doing build up our families and wards

to the glory of Christ.

ASSOCIATIONS

To create room for members

to realise their gifts to the glory of the Lord.

CHURCH COUNCIL

To, as servants of God, use our gifts

in service of the Lord and His congregation.

SLOGAN: An Every Member Ministry

V.G.K Retreat Missie

Written by Jason du Plessis on . Posted in Mission and Vision

MISSIE-STELLING

Om in gehoorsaamheid aan die Woord van God

elke Lidmaat te aktiveer tot diens as lewende lede

van die Kerk van Jesus Christus.      ( Ef 4:15-16)

 

ONS VERBIND ONS AS

LIDMATE

Om ons Godgegewe gawes tot beskikking van God,

ons gemeente en gemeenskap te stel.

 

HUISGESINNE

Om binne Wyksverband

‘n lewende deelname aan die aktiwiteite te he en

so ons gesinne en wyke vir Christus op te bou.

 

VERENIGINGS

Om ruimte te skep vir lidmate

om hul gawes uit te leef tot eer van God.

 

KERKRAAD

Om as dienaars van God ons gawes

tot diens van die Here en Sy gemeente te stel.

SLAGSPREEK : ‘n Elke Lidmaat bediening