Posts Tagged ‘history’

BELANGRIKE OOMBLIKKE IN DIE GESKIEDENIS VAN V.G.K.S.A. RETREAT

Written by Jason du Plessis on . Posted in History

 1. Die V.G.K.S.A het eers as twee aparte kerke bestaan. Die N.G.Sendingkerk en die N.G.K. in Afrika was die twee kerke
 1. Die Kerke is deel van die N.G.Kerk familie wat die N.G.Kerk, N.G. Sendingkerk, NGK in Afrika en die Reformed Church insluit.
 1. By die N.G.K in Wynberg was daar etlike “kleurlingmannen en vrouwen” lidmate wat saam met die blanke lidmate bediening ontvang het onder leiding van Phillip Faure. Mnr de Kock het langs die hoofweg Tokai ‘n skool opgerig waar bruinmense onderrig was in 1946. Op 1Desember 1851 word Eerwaarde, heer Dirk Jan Hendrik Ruytenbeek aangestel as hulpprediker om onder die bruinmense te werk. Die stigting van die “ wijnberg Zending Genoodschap” in 1853 het bygedra tot die latere aparte bearbeiding van gekleurdes.Die algemene Sinode van die N.G.Kerk van 1857 besluit dan ook om kerklike goedkeuring te gee vir die beginsel van rasgeskeide kerke. Eers teen 1880 is die Nederduits Geregformeerde Sendingkerk aamptelik gestig.
 1. Op ‘n Ringsvergadering van N.G.Sendingkerk Wynberg in Oktober 1905 het die Wynberg se Kerkraad ‘n versoek ingedien , gesteun deur 79 persone van Retreat, dat retreat moet afstig. Op 7 November 1905 het N.G.Sendingkerk Retreat in die skoolgebou begin.Eerwaarde PWJ van Zyl hulpleraar van Wynberg het vir eerwaarde J.P.de Villiers van Woodstock as konselent, versoek om van 1 Junie1906 Retreat afsonderlik te bedien. Die gemeente het afgestig met 180 lidmate. Hulle moes langafstande oor sandbulte en deur water aflê om bidure en eredienste by te woon.Die gemeente het onmiddelik begin woel en werfskaf en 1922 is die pastorie gebou en 1925 is die nuwe kerkgebou ingewy.
 1. Die gemeente het sedert 1905 tot nou toe 16 leraars gehad. Daar was in elke leraar se tydperk hoogtepunte:
 • In eerwaarde J.P.De Villiers (1906-1910) was die grond in Hoofweg Tokai gekoop vir 225 pond.
 • Eerwaarde G.S.J.Stander (1910-1914)
 • Eerwaarde Kachelhoffer( 1915-1916) Het veral vir hom toegespits op die bearbeiding van die drankverslaafdes.Hierdie lidmate het dan ook ‘n “True Temple” gestig om ander op die regte pad te bring.
 • Eerwaarde J.de Villiers( 1917-1920) Alle skulde van die gemeente is gedelg. Hy begin met boufonds vir die aanbou van ‘‘ pastorie.
 • Eerwaarde J.H.Louw (1921-1931). In die tydperk word die Kerkgebou en die pastorie gebou.Eerwaarde P.H.Mans(1931-1933) Die Cjv is in sy termyn gestig. In 1925/1926 is Blouvleiskool wat naby Princess vlei gelee was verskuif na 6de Laan Retreat waar dit vandag is. Die skool was ‘n twee slaapkamer woonhuis. Daar was stadig aanbouings gedoen , want teen 1956 was daar altesame 8 klaskamers toegevoeg.
 • Eerwaarde A.D.Andries( 1934-1952) Kerkgebou is vergroot, Nuwe pastorie is gebou, nuwe orrel is geinstalleer, nuwe preekstoel en gallery is aangebring, 12 klaskamers is toegevoeg by die skool te hoofweg Tokai asook 12 klaskamers by Blouvlei skool.
 • Eerwaarde C.J.Barnard (1953-1956) Op 25 September 1955 in tyd van ds,Barnard is nuwe vergrote Konsistorie ingewy.In die tydperk is die gemeente geseen met baie bekeerrlinge tydens Pinksterdienste. Die bekeerlinge het op Dinsdag aande bymekaar gekom virBybelstudie. Sommige Kerkraadslede was baie ontsteld oor die byeenkomste, want “wederdopers sing koortjies.
 • Eerwaarde S.H.R.Buckle(1957-19590 Die gemeente was diep in die skuld. Met die hulp van God en die toewyding van die gemeente kon die gemeente die skuld vereffen en voordelige belans toon. Hy was ‘n Bybelstudie en gebedsman.
 • W.J.van der Vyver( 1960-1966)Hy bring twee veranderinge aandie ou bydrae stelsel verander hy na offergawe – stelsel en die oorskakeling na Nagmaalkelkies. Die gemeente basaar is verander na “gemeente dag”. Veral in die tyd van ds. Van der Vyver se tyd het die gemeente geweldige groei getoon. Lidmate moes verskuif uit Tokai na Retreat/Steenberg. Tokai het leeg geloop en Retreat /Steenberg het gegroei. Daar was ook ‘n geweldige groot toeloop van plattelanders na die Kaap in die tyd. Die gemeente het baie buitewyke gehad en twee dienste was op Sondae gehou. Ds. Van der Vyver het teologiese studente ingespan om uit te help op sekere punte.
 • A.G.Grant (1966-1973) baie moeilike tydperk in ons kerk se geskiedenis. Hy moes die gemeente lei van Tokai na Steenberg en toe na 6de Laan, Retreat. Die Kinderbond, Brigade en Sondagskool het in sy termyn ‘n bloei tyd belewe. Op 29-30 November 1969 moes die gemeente verskuif vanaf hoofweg tokai vanwee die groepsgebiede wet. Ds. Grant moes die gemeente oor die tydperk van hartseer en verlies lei. Die egpaar kon ook nie in die pastorie in hoofweg Tokai woon nie. En moes losseer in Retreat. Deur gebed en harde werk het die Here die gemeente so geseen dat oor die op 18 Desember 1971 was die pastorie in Ravelweg, Steenberg ingewy en oor die naweek van 23 tot 24 Februarie 1973 is nuwe kerk in 6de laan Retreat ingewy. By die geleentheid het ds. Grant gesê:”die Here sy kinders wat bid en glo, help om die toetse wat Hy toelaat, met sukses laat slaag”.
 • A.M.G.Stander (1972-1975) Hy was aanvanklik die mede-leraar van ds.Grant. In sy tydperk besluit die Kerkraad op die afstigting van VGK Steenberg(1975) en Lavenderhill (1978)
 • N.F.Jacobs (1978-1981). Hy was ‘n seun van die gemeente.Hy het met sy vurige preekstyl mense geestelik aangespoor en veral die verantwoordelikheid teenoor die medemens beklemtoon . In sy termyn is die pastorie gebou en is Ravelweg se pastorie as bruidskat aan VGK Steenberg gegee.
 • C.Esterhuizen(1983-1987) Hy le klem op die belangrikheid van die gesin.
 • A.Rust (1987-2006) Hy was die lankste in die gemeente van almal sy voorgangers. Hy was ‘n mens mens en het maklik in die harte van mense gekruip. Sy passie en besonderse liefde vir senior burgers is ongekend en het gelei tot die Senior Burger Alpha Klub.In sy tydperk is daar aanbouings gedoen soos die kleinsaal en administratiewe kantore.Die Christelike Afhanklikheidsbeweging is ook hier in sy tydperk begin. Hy het die gemeentestruktuur kom implimenteer. Sy bybelstudies op Woensdag aande was baie voortreflik. Onder sy leiding was die gemeente se eeufees ‘n reuse sukses.
 • G.J.A.Schreiner (2007 tot hede)Hy was ‘n ouderling van die gemeente wat op ‘n baie laat stadium van sy lewe sy teologiese studies voltooi het.Vele Kerkraads- en Katkisante kampe het in sy termyn plaasgevind. Die Brigade wat nie meer bestaan het nie is weer laat herlewe. Die CYM wat platgeslaan was is weer herbou. Die Kerkkoor wat deur ‘n krisis gegaan het is nou groter as te vore. ‘n Jeugkoor onder leiding van Graham Clarke is gestig. Talle evangelisasie uitreikings is gedoen na Bergsig, Hanover Park, Kalbaskraal en Villiersdorp deur die Getuienis-Aksie. Die Vroudiens het uitgereik na Steinthal Kinderhuis en daar is gehelp met verfwerk.Die Kerkkoor het vanjaar (2012) hulle 90ste bestaansjaar gevier. In 2010 het die Kerkraad met die verenigings toerusting ontvang oor die Drie Kernbedieninge. Vanjaar (2012) gaan dit die eerste keer wees in die Kerk se geskiedenis dat verteenwoordigers van die Verenigings saam met die Kerkraad deelname sal hê in ‘n vyf jaar plan vir die gemeente.

 

Eer aan die wat ons vooruitloop…

Written by Jason du Plessis on . Posted in History, Wall of Remembrance

Gedurende die voorbereidende tydperk vir die Eeufeesjaar, is gemeentelede die geleentheid gebied om ere te bring aan hul geliefdes wat oor die jare heen ‘n belangrike rol in die gemeente gespeel het. Hieronder volg die lys wat ingedien was:

 

BR. THOMAS ADAMS (1903 – 2003)

Hierdie broeder was die oupa van Br. N. Esau.

Oom Tom, soos almal hom geken het, het meer as dertig jaar gedien as Kerkraadslid onder verskillende leraars vanaf die 1930’s tot die 1960’s – eers as Diaken en later as Ouderling. Oom Tom was ook die taak opgelê om die Kanselbybel by die sluiting van die kerk te Tokai, na die nuwe kerkgebou te Blouvlei te dra, wat vir hom natuurlik ‘n besonderer eer was. Ons dank die Here vir die lang lewe aan hom geskenk.

 

BR. GERT MATHEW DAVIDS (1917 – 1992)

Hierdie broeder was die broer van Sr. S. Arendse.

Br. Davids het vir ‘n geruime tyd op die Kerkraad gedien; was Brigade Kapelaan en Sondagskool Superintendent. Ons dank die Heer vir die bydra wat hy gemaak het tot die werksaamhede van hierdie gemeente.

 

BR. JOHN (1929 – 1997) en SR. MILLY DAVIS (1929 – 2005)

Hierdie egpaar was die ouers van ondermeer Br. D. Davis.

Beide Br. en Sr. Davis was Brigadelede gedurende die 1940’s en Sondagskoolleerkragte in die 1960’s. Uncle John het ook op die Kerkraad gedien sedert die 1950’s; was Sondagskool Superintendent in die 1960’s; Gemeentekassier tydens die 1960’s en 70’s en Katkisasiemeester in die 1970’s. In 1995 – 1996 het hulle die kostershuis bewoon tydens Uncle John se kostertermyn. Aunty Milly was betrokke by die Vrouebediening sedert ongeveer 1956 en het tot en met haar sterfte in 2005, verskeie kere gedien as Tesouriere en Sekretaresse van die C.V.B.. In 1998 het sy by die Alpha Senior Burgersklub aangesluit en was aktief betrokke selfs by die Eeufees Komitee. Ons dank God vir hulle lewens en wat hulle vir die gemeente kon beteken.

 

BR. FREDERICK (FRIEKIE) (1901 – 1970) en SR. ROSINA DREYER (1898 – 1986)

Hierdie egpaar was die ouers van Aunty Ray, Aunty Dee en Br. V. Dreyer.

Hulle word erken vir hul offervaardigheid; veral tydens die tye toe ons gemeente ‘n finansiële laagtepunt bereik het (laat 1950’s – vroeg 1960’s). Daar word vertel van ‘n naamlose donasie van 100 pond wat aan die Kerkraad geskenk is. Nou, na byna vyftig jaar, is dit bekend gemaak dat dit deur Br. en Sr. Dreyer geskenk was. Die Kerkraad was absoluut uit die veld geslaan met betrekking tot die oorsprong van die koevertjie, wat skelmpies op die konsistorie tafel geplaas was deur Aunty Ray, wat streng deur haar ma verbied was om ‘n woord daaroor te sê. Ons gee oog graag erkenning aan hul gasvryheid. Hul huis was die bymekaar-kom-plek van Jeugmaats en Sondagskoolpersoneel – enigetyd van die dag of nag. Ons dank die Here vir hul beskeidenheid en vrygewigheid teenoor die werksaamhede van die gemeente.

 

BR. ABRAHAM HENDRICKS (1916 – 1985)

Die man van Aunty Tilly Hendricks.

Graag erken ons sy arbeid in die Here in die 1970’s en vroeë 1980’s waar hy as ouderling op die Kerkraad gedien het. Ons dank die Heer vir sy lewe en sy bydrae tot die gemeente.

 

BR. JAN en SR. MARIA JACOBS

Br. Jan het gedurende die 1940’s, 50’s en 60’s op die Kerkraad gedien – eers as  Diaken en later as Ouderling. Sr. Jacobs was ‘n getroue lid van die C.S.B. in die 1950’s en 60’s en het in daardie tydperk sop gekook vir Blouvlei Primêre Skool, waar hulle vir meer as 20 jaar gedurende die 1940’s en 60’s die skool instand gehou het as skoonmakers. Ons dank die Vader vir hulle bydrae tot die gemeente en die opvoeding van hul kinders.

 

BR. CAROLUS (1922 – 2000) en SR. ANNIE JULIES (1925 – 1999)

Hierdie egpaar was die ouers van die ses Julies seuns.

Oom Rolie en Aunty Annie het beide ‘n besondere rol in die gemeente gespeel. Beide hulle pa’s (Ouderlinge Julies en May), het ook op die Kerkraad gedien gedurende die 1920’s tot die 1950’s. Br. Julies (later Ds. Julies) het ongeveer dertig jaar op die Kerkraad gedien, eers as Diaken en later as Ouderling. Hy en Sr. Julies was vir baie jare betrokke by die koor en met die afstigting van Steenberg, het Br. Julies die leisels by Oom Dolfie Esau as koorafrigter, oorgeneem tot en met die begin van sy bediening as Leraar in 1980. Br. Julies het ook vir etlike jare as orrelis opgetree in die gemeente. Sr. Julies was net so bedrywig in die gemeente; veral in die C.S.B. (en later die Vrouebediening) waar sy vir etlike jare ook as Voorsitster gedien het. Sy was ook Sondagskoolleerkrag; behulpsaam by die Kinderbond en koorlid. Voor hul troue was sy ook betrokke by die Brigade. Daar word vandag nog vertel van die geld wat sy baie ywerig in flessies versamel het vir die Kinderbond fondsinsamelings en die ses fluit wat sy aan die Brigade geskenk het. Ons dank aan ons Hemelse Vader vir die mate van seëninge en gawes wat hulle toebedeel was wat hulle ook later in hul bediening as Leraarspaar tot uitbreiding van God se koninkryk gebruik het.

 

SR. ROMANA LEWIN (1911 – 2003)

Sr. Lewin was beter bekend as Aunty Ba, Ds. Julies se suster.

Hierdie skrywe is ingedien deur Sr. T. Hendricks ter nagedagtenis van hulle jarelange vriendskap en werksaamhede in die C.S.B.. Sy wil haar erkenning gee vir haar ywer vir die saak van die Here in die C.S.B. en Vrouebediening vir meer as vyftig jaar.

 

BR. CORNELIUS (NEELS) SYLVESTER (1910 – 1991)

Hierdie broeder was die pa van Sr. K. Jurgens en die oupa van Srs D. en K. de Koker.

Br. Neels was vir baie jare Kerkraadslid, maar ons fokus in hierdie skrywe is toe hy gedurende die 1960’s en 70’s op die Boukommissie gedien het. Dié Kommissie was verantwoordelik vir die beplanning vir en oprigting van die huidige kerkkompleks. Vandag het die Sylvester familie; sowel as die gemeente, as nalatenskap die voorreg en eer om van hierdie kerkkompleks gebruik te maak. Ons erken met diepe dankbaarheid die werk wat hy in hierdie verband gedoen het. Ons onthou ook ander lede wat saam met hom gedien het: Brs. Schoeman, R. Philips (Sr. E. Philips se skoonpa) Br. S. Marais (Sr. B. January se oupa) en Br. A. Arendse (enigste oorlewende). Alle eer kom die Here toe vir hulle arbeid wat aan ons hierdie pragtige kerkgebou as erfenis kon nalaat.

 

BR. CAROLUS (1908 – 1993) en SR. NELLIE VAN DALEN (1913 – 1961)

Hierdie egpaar is die voorouers van Sr. S. Jones.

Br. en Sr. van Dalen was van die eerste lede in die destydse C.J.V.. Hulle het mekaar daar ontmoet en is later getroud. Br. van Dalen was Brigade Kapelaan, het as Diaken en later Ouderling vir ongeveer vyftig jaar, gedien en was lid van die eerste Sondagskoolkommissie onderleiding van Eerw. Andries. Sr. van Dalen (gebore Hess) en haar suster, Clara Hess, was van die eerste kerkkoorlede. Sy was ‘n getroue C.S.B. lid en het opgetree in die toneelspel “Kyk die lelies van die veld”. Sy het haar ook goed van haar taak gekwyt ten tye van basaars en het veral uitgeblink met haar kreefkerrie. Ons dank God vir hulle lewe en bydraes tot die gemeente.

 

BR. FREDERICK ANTHONY VAN DIEMEN (1919 – 1997)

Hierdie broeder was die pa van Sr. Audrey Esau.

Ons vereer hom vir die meer as twintig jaar wat hy as Ouderling gedien het; sy plek vol gestaan het op die Evangelisasiekommissie en ook lid was van beide Retreat en Steenberg kerkkore. Ons dank die Here vir sy lewe.

History of Church

Written by MJulies on . Posted in Galleries, History