Archive for October, 2013

C.A.B. Konferensie

Written by Jason du Plessis on . Posted in CAB

Op Saterdag, 19 Oktober 2013, het streek 21 hul jaarlikse C.A.B. konferensie te V.G.K Strand gehou. C.A.B. lede asook leraars van verskeie takke was teenwoordig en deur die streek 21 voorsitter, Br. Salie, en die bestuur hartlik verwelkom.

‘n Baie leersame werkswinkel was ook die dag aangebied deur Ds. van Rooy. Die bespreking het gehandel oor die rol van die jeug binne die C.A.B. asook die vooruitsig van die Horison Projek. Daar word beoog om 2 jong lidmate uit elke C.A.B. tak te identifiseer, opleiding en ondersteuning te voorsien om sodoende bekwame C.A.B. lede te word. Daar word reeds ook beplan om teen Maart 2014 ‘n jeug kamp aan te bied vir alle junior C.A.B. lede.

Met al die toekomsplanne in die pyplyn, wens ons die plaaslike tak alle voorspoed toe met hul werksaamhede!

U.R.C. Retreat Mission

Written by Jason du Plessis on . Posted in Mission and Vision

MISSION STATEMENT

To, in obedience to the Word of God

activate all members to serve as living members

of the church of Jesus Christ.  (Eph. 4:15-16)

 

WE COMMIT OURSELVES AS

MEMBERS

To put our God-given gifts at the disposal of God,

our congregation and the community.

FAMILIES

To actively participate in activities within our wards, and

in so doing build up our families and wards

to the glory of Christ.

ASSOCIATIONS

To create room for members

to realise their gifts to the glory of the Lord.

CHURCH COUNCIL

To, as servants of God, use our gifts

in service of the Lord and His congregation.

SLOGAN: An Every Member Ministry

V.G.K Retreat Missie

Written by Jason du Plessis on . Posted in Mission and Vision

MISSIE-STELLING

Om in gehoorsaamheid aan die Woord van God

elke Lidmaat te aktiveer tot diens as lewende lede

van die Kerk van Jesus Christus.      ( Ef 4:15-16)

 

ONS VERBIND ONS AS

LIDMATE

Om ons Godgegewe gawes tot beskikking van God,

ons gemeente en gemeenskap te stel.

 

HUISGESINNE

Om binne Wyksverband

‘n lewende deelname aan die aktiwiteite te he en

so ons gesinne en wyke vir Christus op te bou.

 

VERENIGINGS

Om ruimte te skep vir lidmate

om hul gawes uit te leef tot eer van God.

 

KERKRAAD

Om as dienaars van God ons gawes

tot diens van die Here en Sy gemeente te stel.

SLAGSPREEK : ‘n Elke Lidmaat bediening