Eer aan die wat ons vooruitloop…

Written by Jason du Plessis on . Posted in History, Wall of Remembrance

Gedurende die voorbereidende tydperk vir die Eeufeesjaar, is gemeentelede die geleentheid gebied om ere te bring aan hul geliefdes wat oor die jare heen ‘n belangrike rol in die gemeente gespeel het. Hieronder volg die lys wat ingedien was:

 

BR. THOMAS ADAMS (1903 – 2003)

Hierdie broeder was die oupa van Br. N. Esau.

Oom Tom, soos almal hom geken het, het meer as dertig jaar gedien as Kerkraadslid onder verskillende leraars vanaf die 1930’s tot die 1960’s – eers as Diaken en later as Ouderling. Oom Tom was ook die taak opgelê om die Kanselbybel by die sluiting van die kerk te Tokai, na die nuwe kerkgebou te Blouvlei te dra, wat vir hom natuurlik ‘n besonderer eer was. Ons dank die Here vir die lang lewe aan hom geskenk.

 

BR. GERT MATHEW DAVIDS (1917 – 1992)

Hierdie broeder was die broer van Sr. S. Arendse.

Br. Davids het vir ‘n geruime tyd op die Kerkraad gedien; was Brigade Kapelaan en Sondagskool Superintendent. Ons dank die Heer vir die bydra wat hy gemaak het tot die werksaamhede van hierdie gemeente.

 

BR. JOHN (1929 – 1997) en SR. MILLY DAVIS (1929 – 2005)

Hierdie egpaar was die ouers van ondermeer Br. D. Davis.

Beide Br. en Sr. Davis was Brigadelede gedurende die 1940’s en Sondagskoolleerkragte in die 1960’s. Uncle John het ook op die Kerkraad gedien sedert die 1950’s; was Sondagskool Superintendent in die 1960’s; Gemeentekassier tydens die 1960’s en 70’s en Katkisasiemeester in die 1970’s. In 1995 – 1996 het hulle die kostershuis bewoon tydens Uncle John se kostertermyn. Aunty Milly was betrokke by die Vrouebediening sedert ongeveer 1956 en het tot en met haar sterfte in 2005, verskeie kere gedien as Tesouriere en Sekretaresse van die C.V.B.. In 1998 het sy by die Alpha Senior Burgersklub aangesluit en was aktief betrokke selfs by die Eeufees Komitee. Ons dank God vir hulle lewens en wat hulle vir die gemeente kon beteken.

 

BR. FREDERICK (FRIEKIE) (1901 – 1970) en SR. ROSINA DREYER (1898 – 1986)

Hierdie egpaar was die ouers van Aunty Ray, Aunty Dee en Br. V. Dreyer.

Hulle word erken vir hul offervaardigheid; veral tydens die tye toe ons gemeente ‘n finansiële laagtepunt bereik het (laat 1950’s – vroeg 1960’s). Daar word vertel van ‘n naamlose donasie van 100 pond wat aan die Kerkraad geskenk is. Nou, na byna vyftig jaar, is dit bekend gemaak dat dit deur Br. en Sr. Dreyer geskenk was. Die Kerkraad was absoluut uit die veld geslaan met betrekking tot die oorsprong van die koevertjie, wat skelmpies op die konsistorie tafel geplaas was deur Aunty Ray, wat streng deur haar ma verbied was om ‘n woord daaroor te sê. Ons gee oog graag erkenning aan hul gasvryheid. Hul huis was die bymekaar-kom-plek van Jeugmaats en Sondagskoolpersoneel – enigetyd van die dag of nag. Ons dank die Here vir hul beskeidenheid en vrygewigheid teenoor die werksaamhede van die gemeente.

 

BR. ABRAHAM HENDRICKS (1916 – 1985)

Die man van Aunty Tilly Hendricks.

Graag erken ons sy arbeid in die Here in die 1970’s en vroeë 1980’s waar hy as ouderling op die Kerkraad gedien het. Ons dank die Heer vir sy lewe en sy bydrae tot die gemeente.

 

BR. JAN en SR. MARIA JACOBS

Br. Jan het gedurende die 1940’s, 50’s en 60’s op die Kerkraad gedien – eers as  Diaken en later as Ouderling. Sr. Jacobs was ‘n getroue lid van die C.S.B. in die 1950’s en 60’s en het in daardie tydperk sop gekook vir Blouvlei Primêre Skool, waar hulle vir meer as 20 jaar gedurende die 1940’s en 60’s die skool instand gehou het as skoonmakers. Ons dank die Vader vir hulle bydrae tot die gemeente en die opvoeding van hul kinders.

 

BR. CAROLUS (1922 – 2000) en SR. ANNIE JULIES (1925 – 1999)

Hierdie egpaar was die ouers van die ses Julies seuns.

Oom Rolie en Aunty Annie het beide ‘n besondere rol in die gemeente gespeel. Beide hulle pa’s (Ouderlinge Julies en May), het ook op die Kerkraad gedien gedurende die 1920’s tot die 1950’s. Br. Julies (later Ds. Julies) het ongeveer dertig jaar op die Kerkraad gedien, eers as Diaken en later as Ouderling. Hy en Sr. Julies was vir baie jare betrokke by die koor en met die afstigting van Steenberg, het Br. Julies die leisels by Oom Dolfie Esau as koorafrigter, oorgeneem tot en met die begin van sy bediening as Leraar in 1980. Br. Julies het ook vir etlike jare as orrelis opgetree in die gemeente. Sr. Julies was net so bedrywig in die gemeente; veral in die C.S.B. (en later die Vrouebediening) waar sy vir etlike jare ook as Voorsitster gedien het. Sy was ook Sondagskoolleerkrag; behulpsaam by die Kinderbond en koorlid. Voor hul troue was sy ook betrokke by die Brigade. Daar word vandag nog vertel van die geld wat sy baie ywerig in flessies versamel het vir die Kinderbond fondsinsamelings en die ses fluit wat sy aan die Brigade geskenk het. Ons dank aan ons Hemelse Vader vir die mate van seëninge en gawes wat hulle toebedeel was wat hulle ook later in hul bediening as Leraarspaar tot uitbreiding van God se koninkryk gebruik het.

 

SR. ROMANA LEWIN (1911 – 2003)

Sr. Lewin was beter bekend as Aunty Ba, Ds. Julies se suster.

Hierdie skrywe is ingedien deur Sr. T. Hendricks ter nagedagtenis van hulle jarelange vriendskap en werksaamhede in die C.S.B.. Sy wil haar erkenning gee vir haar ywer vir die saak van die Here in die C.S.B. en Vrouebediening vir meer as vyftig jaar.

 

BR. CORNELIUS (NEELS) SYLVESTER (1910 – 1991)

Hierdie broeder was die pa van Sr. K. Jurgens en die oupa van Srs D. en K. de Koker.

Br. Neels was vir baie jare Kerkraadslid, maar ons fokus in hierdie skrywe is toe hy gedurende die 1960’s en 70’s op die Boukommissie gedien het. Dié Kommissie was verantwoordelik vir die beplanning vir en oprigting van die huidige kerkkompleks. Vandag het die Sylvester familie; sowel as die gemeente, as nalatenskap die voorreg en eer om van hierdie kerkkompleks gebruik te maak. Ons erken met diepe dankbaarheid die werk wat hy in hierdie verband gedoen het. Ons onthou ook ander lede wat saam met hom gedien het: Brs. Schoeman, R. Philips (Sr. E. Philips se skoonpa) Br. S. Marais (Sr. B. January se oupa) en Br. A. Arendse (enigste oorlewende). Alle eer kom die Here toe vir hulle arbeid wat aan ons hierdie pragtige kerkgebou as erfenis kon nalaat.

 

BR. CAROLUS (1908 – 1993) en SR. NELLIE VAN DALEN (1913 – 1961)

Hierdie egpaar is die voorouers van Sr. S. Jones.

Br. en Sr. van Dalen was van die eerste lede in die destydse C.J.V.. Hulle het mekaar daar ontmoet en is later getroud. Br. van Dalen was Brigade Kapelaan, het as Diaken en later Ouderling vir ongeveer vyftig jaar, gedien en was lid van die eerste Sondagskoolkommissie onderleiding van Eerw. Andries. Sr. van Dalen (gebore Hess) en haar suster, Clara Hess, was van die eerste kerkkoorlede. Sy was ‘n getroue C.S.B. lid en het opgetree in die toneelspel “Kyk die lelies van die veld”. Sy het haar ook goed van haar taak gekwyt ten tye van basaars en het veral uitgeblink met haar kreefkerrie. Ons dank God vir hulle lewe en bydraes tot die gemeente.

 

BR. FREDERICK ANTHONY VAN DIEMEN (1919 – 1997)

Hierdie broeder was die pa van Sr. Audrey Esau.

Ons vereer hom vir die meer as twintig jaar wat hy as Ouderling gedien het; sy plek vol gestaan het op die Evangelisasiekommissie en ook lid was van beide Retreat en Steenberg kerkkore. Ons dank die Here vir sy lewe.

Tags: ,

Trackback from your site.

Leave a comment