Sieke besoek te Grootte Schuur Hospitaal op Sondag, 13 Oktober 2013

Written by Jason du Plessis on . Posted in Galleries, Henry Dwyer Hospital Ministry

Henry Dwyer Hospitaal Bearbeiding

Written by Jason du Plessis on . Posted in Henry Dwyer Hospital Ministry

Pastorale werk het ‘n ryk geskiedenis in ons Kerk. Gedurende 1984 is Dr. Henry Dwyer deur die Sinode as Hospitaal Kapelaan in die Suid-Skiereiland aangestel. Vrywillige lidmate van die Gemeente Retreat het hom bygestaan in dié edele werk. Vanaf 1984 was dienste gelewer te Groote Schuur, Conradie, Lentegeur en Valkenberg hospitale.

Die groep bied aan leersame kursusse; speelgoed word ingesamel vir siek kinders; sieke besoeke word afgelê, veral by plattelanders; uitreiking word gedoen deur toiletwaarde wat ingesamel word, te versprei; Kersfeesetes word gereël vir moeders met HIV Vigs babas by Rooikruis Hospitaal; Fondsinsameling word gedoen vir inrigtings soos Elim Te huis, Bybelgenootskap, ‘Nazarethhuis’ en ‘Beautiful Gate’; berading word gegee aan behoeftiges; traktaatjies word ook uitgedeel om siele na die Here te lei en siekes word gesond gebid deur die krag van die Heilige Gees (Fil. 3: 19) en dienste word ook beurtelings deur die werkers op Sondae in die hospitaalkapel aangebied.

Daar heers ‘n gesonde gees onder die lede, die werk floreer, is voorspoedig en ryklik geseënd. Alle donateurs word bedank vir hul onbaatsugtige liefde en bydraes.